وب گوشا

مقابله با مشکلات امنیت سایبری

۱۹ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ این شرکت شش مرکز عملیات امنیت سایبری در سراسر جهان دارد و اخیراً یک مرکز امنیتی در شهر هند تأسیس کرده و نام آن را میز خدمات امنیت سایبری قرار داده است.

شرکت سیمنتک در نظر دارد مراکز بزرگ عملیات امنیت شبکه (SOC) را در سراسر جهان ایجاد نماید. در این مراکز بزرگ امنیتی می توان با رصد به موقع حملات سایبری به مبارزه با آنها پرداخت و پاسخ به موقع و مناسب به آنها داد.

مركز عمليات امنيت شبكه (SOC) ، مكاني جهت مانيتورينگ و كنترل ۲۴ ساعته ورود و خروج اطلاعات در شبكه است.

در طراحي مراكز امنيت شبكه، متدولوژي‌هاي مختلفي مطرح است. با اين حال پايه همه متدولوژي ‌ها براساس تركيب تكنولوژي، نيروي انساني، فرآيندها در هسته فعاليت مركز امنيت شبكه و احاطه آن توسط فرآيندهاي اجرايي است. اين فرآيندها شامل برنامه‌ريزي، طراحي، پياده‌سازي، عملياتي نمودن و توسعه مركز امنيت شبكه است.

لايه بعدي در طراحي مركز SOC، شامل ابزارها و معيارهايي است كه از طريق آن ‌ها خدمات ارائه شده ارزيابي مي‌گردند. اين ابزارها و معيارها شامل چشم ‌انداز، منابع، زمان، هزينه، ارتباطات و ريسك‌ هاي موجود در راه اندازي SOC است.
نكته قابل‌توجه در طراحي يك SOC، انعطاف‌پذيري متدولوژي طراحي آن است كه به واسطه آن مي ‌توان براي هر يك از مشتريان مطابق سرويس ‌هاي مورد نيازشان راه حل خاصي براي مديريت امنيت شبكه ارائه نمود.

در هر يك از سطوح مطرح‌ شده، ابزاري براي مديريت سيستم‌ هاي امنيتي در نظر گرفته مي شود. اين ابزارها امنيت شبكه را از دو ديدگاه درون‌ سازماني و برون‌ سازماني مورد بررسي قرار مي‌ دهند. براي اين منظور، هر SOCداراي يك سري تجهيزات در داخل شبكه و يك سري تجهيزات در خود مركز است.

کارشناسان امنیت سایبری شرکت سیمنتک در نظر دارند با تاسیس مركز عمليات امنيت شبكه کمک شایان توجهی به بهبود شرایط امنیت سایبری جهان نمایند.